Professionaalsete Kootside Assotsiatsiooni Põhikiri –
Association of Professional Coaches (APC).

 

Kinnitatud 27.11.2022.

Asutaja Kirill Pristsenko ja Natalja Vihhareva

Juhatuse liikmed Kirill Pristsenko ja Argo Toater

 

  

Sisukord

 1. APC üldsätted
 2. APC missioon, korporatiivne kultuur ja selle realiseerimine
 3. APC eesmärgid
  3.1 APC ülesanded
 4. APC struktuur
 5. Kes võib saada Professionaalsete Coachide Assotsiatsiooni APC liikmeks
 6. APC liikmesuse professionaalsed tasemed
  6.1 – 6.12 liikmesuse professionaalsete tasemete loetelu
 7. APC Assotsiatsiooni professionaalsete liikmete sertifitseerimise maksumus
 8. APC sümboolika kasutamine
 9. APC koolitusprogrammid
 10. Õppekavade akrediteerimine APC-s
  11.1   Liikmemaksud
  11.2   APC akrediteeritud programme ja APC sümboolikat kasutavate agentide (treenerid ja keskused) maksed
  11.3   APC akrediteeritud programmide kasutamise tingimused ja nõuded
 1. Assotsiatsiooni vahendite jagamine
 2. International Coach Federation (ICF) baasil põhinevad APC eetilised normid coachingus
 3. Coach’i kompetentsuse tähtsaimad punktid Tomas Leonard coach’ingu kompetentsuste baasil.
 4. Coach’i põhikompetentsid programmi SYSTEM COACH APC alusel

 1. APC üldsätted

 

Rahvusvaheline mittetulunduslik sõltumatu apoliitiline ühing (Professionaalsete Kootside Ühing), Association of Professional Coaches, edaspidi APC, kujutab endast laiemas mõttes kootside, treenerite ja koolituskeskuste ühiskondlikku ühendust kootsingu valdkonnas. Assotsiatsiooni põhitegevus peegeldub assotsiatsiooni eesmärkides ja ülesannetes (vt punkte 3 ja 3.1) ja peab järgima nende riikide seadusi, kus selle alaga tegeldakse.

Kootsinguks laiemas mõttes peame elukutseid, spetsialiste ja tegevust, kelle või mille ülesanne on arendada inimesi psühholoogilises ja ärisfääris.  Need on NLP, Eriksoni hüpnoos, enneagrammi spetsialistid,  äritreenerid ja kootsid kui psühholoogilise toe spetsialistid kootsingu klassikalises mõistes.

2. APC missioon, korporatiivne kultuur ja selle realiseerimine

 

Missioon

APC on kui teadlikkuse majakas ja transformatsiooni juht kõikidele soovijatele. Ta täidab oma missiooni kootsingu  mitmekesiste  instrumentide abil.

Identiteet

APC on sotsiaalne süsteem, mis soodustab indiviidi isiksuse ja organisatsiooni arengut. See koosneb paljudest eri linnades ja riikides asuvatest  koolitusinstituutidest ja –keskustest. Sellesse kuuluvad meistertreenerid, treenerid, kootsid, NLP ja enneagrammi spetsialistid, kes aitavad kaasa teadlikkuse kasvule globaalsel tasandil. Meie organisatsioon on avatud ja rõõmustab iga uue liikme üle.

Väärtused

Et oma missiooni täita ja identiteeti hoida, jagame omavahel (assotsiatsiooni liikmete vahel) ja tunnistame maailmaga (väliskeskkonnaga – klientidega) suheldes järgmisi väärtusi: austus, heatahtlikkus/sõbralikkus, frustratsiooni asemel toetus, ökoloogilisus, kõrge kvaliteet, loomulikkus ja lihtsus suhtumises õpetamisse ja kootsinguteenuste osutamisse laiemas mõttes.  

Veendumused

Usume, et iga inimene võib tõsta oma teadlikkuse taset kootsingu abil laiemas mõistes. Usume, et igal inimesel on selleks kõik olemas, et ületada raskused ja saavutada oma eesmärgid, kuid see potentsiaal tuleb üles leida ja avada. Usume, et isiksuse areng on lõpmatu ja alati on veel arenguruumi. Usume, et iga inimene ja ta lähedased on väärt paremat elu.

Strateegiad

Selleks, et hoida koolituse ja ühiskonnale osutatavate teenuste kõrget taset (mis soodustab meie missiooni täitmist), oleme välja töötanud eesmärkide, standardite, kriteeriumide ja eetiliste normide süsteemi, mis on kirjas APC põhikirjas. Vaata jaotisi „Eesmärgid“, „Ülesanded“ ja APC struktuuri (põhikirja punktid 3 ja 4).

Käitumine

Esimene nõue, mille täitmist me ootame kõikidelt APC liikmetelt APC missiooni täitmiseks, on APC standardite, reeglite ja eetiliste normide järgimine. Teiseks, oma missiooni realiseerimiseks pakume kvaliteetset õpet kootsingu vallas laiemas mõistes APC akrediteeritud programmide alusel. Kolmas vajalik tegevus on  APC pidev laienemine eri maadesse ja linnadesse. Koolitus- ja kootsinguteenuse osutamiseks kutsume oma ridadesse eri valdkondade spetsialiste (psühholoogid, treenerid, NLP ja kootsingu spetsialistid), kes jagavad meie väärtusi ja usku.

Keskkond

Oleme nende inimeste ja organisatsioonide teenistuses, kes tahavad parandada oma ja teiste inimeste elu õppimise ja teadlikkuse kaudu.

Mida ei tolereerita APC-s

Me ei tolereeri lugupidamatut suhtumist oma klientidesse, kes nad ka poleks. Me ei tolereeri  seda, kui assotsiatsiooni liikmed suhtuvad assotsiatsiooni liikmetesse lugupidamatult ja halvakspanuga. Me ei tolereeri APC põhikirja rikkumisi.

 

3. APC eesmärgid

 

 1. Kootsingu levitamine kui professionaalne toetusmeetod eesmärkide püstitamisel ja elluviimisel.
 2. Kootsingu programmide kõrge kvaliteedi tagamine kootsingu teenuste pakkuvate organisatsioonide ja spetsialistide õpetamise, akrediteerimise, kootside ja treenerite sertifitseerimise kaudu.
 3. Kootsingu õpetamine kõrgtasemel.
 4. Ühise platvormi ettevalmistamine kootsingu treenerite ja professionaalsete kootside jaoks. Aluseks on traditsiooniline ja klassikaline kootsing W. Timothy Gallwey, John Whitmore, Thomas Leonard kontseptsioonide järgi.
 5. Õpekeskuste, treenerite, Professionaalsete Kootside ja APC liikmete edendamine.

 

3.1. APC ülesanded

 

 1. Kootsingu treenerite ja kootside potentsiaalsete tellijate ja klientide vahelise koostöö loomine ja laiendamine.
 2. Kootside ja kootsingu treenerite professionaalse arengu ja kvalifikatsiooni organiseerimine.
 3. Kootside ja kootsingu treenerite vahelise infovahetuse organiseerimine ning nende ettevõtluse ja sõbralike suhete arendamisele kaasaaitamine.
 4. Kootsi ja kootsingu treeneri eriala maine tõstmine.
 5. Assotsiatsiooni eesmärkide ja ülesannetega seotud ürituste organiseerimine ja läbiviimine: konverentsid, loengud, meister-klassid, klubid.
 6. Assotsiatsiooni eesmärkide ja ülesannetega seotud ühisprojektide organiseerimine ja läbiviimine.
 7. Sotsiaalsete projektide organiseerimine ja läbiviimine.

 

4. APC struktuur

 

 1. APC instituut (Tallinnas on see Meta Leaderi koolituskeskus) on APC juurde loodud uurimis- ja koolitusorganisatsioon (koolituskeskus), mille ülesanne on õpetada kootsingut, NLP-d ja teisi APC akrediteeritud programme, välja töötada, täiendada, muuta kriteeriume, kompetentsusi ja kootsingu tehnoloogiaid laiemas mõistes, mis aitavad kaasa kootsingutreenerite, kootside ja kootsinguteenuste klientide professionaalsele ettevalmistusele ja isiksuse arengule.
 2. APC koosolek on kõrgeim struktuur kõige tähtsamate assotsiatsiooni tegevust ja põhikirja puudutavate otsuste langetamiseks.
 3. APC koosolekul on hääleõigus (mõjutavad lõplikke otsuseid) assotsiatsiooni juhatuse liikmetel ja assotsiatsiooni liikmetel, kelle liikmesuse tase pole madalam kui APC meistertreener. APC assotsiatsiooni ülejäänud liikmetel nagu treeneritel, meistritel, praktikutel ja auliikmetel on õigus osaleda koosolekul ilma hääleõiguseta, kuid nende arvamust arvestatakse assotsiatsiooni tegevust puudutavate otsuste langetamisel.
 4. APC koosolek ja selle otsused on õiguspädevad, kui kohal on vähemalt üks APC meistertreener või vähemalt üks APC juhatuse liige.
 5. APC assotsiatsiooni juhatuse liikmeks võivad saada ainult assotsiatsiooni asutajad ja APC meistertreenerid
 6. APC koosoleku otsused võetakse vastu hääletamise teel, kus võidab enamus.
 7. Põhikirja võidakse muutusi teha APC koosolekul arutluse ja hääletuse teel, kui selles osaleb vähemalt meistertreener (MT) või üks APC juhtause liige,
 8. Otsuse assotsiatsiooni liikmeks vastu võtmise kohta teevad APC juhatuse liikmed.
 9. Otsuse juhatuse uute liikmete vastu võtmise kohta teeb APC juhatus.
 10. Otsuse liikme assotsiatsioonist välja heitmise kohta võivad teha APC juhatuse liikmed järgmistel juhtudel: liige on assotsiatsioonile või liikmetele teinud korvamatut materiaalset kahju või nende mainet rikkunud, rikkunud selle riigi seadust, mille territooriumil assotsiatsioon tegutseb, eiranud assotsiatsiooni eetilisi norme.
 11. Iga APC meistertreener või treener on ka kõrvaliste koolituskeskuste ehk APC akrediteeritud programme organiseerivate ja läbi viivate agentide juht ning kuraator.
 12. Kõrvalise koolituskeskuse (juriidiline isik) juht on agent, kes on sõlminud APC-ga kokkuleppe APC esindamiseks oma koolituskeskuse või koolituskeskuse «Meta Leader – NLP & Coaching Center» kaudu, APC akrediteeritud programmide organiseerimiseks ja läbi viimiseks, APC sümboolika kasutamiseks koolitusmaterjalidel, veebilehel, visiitkaartidel ja muudel abimaterjalidel.
 13. Treenerid viivad läbi kinnitatud (akrediteeritud) programme APC meistertreenerite või treenerite kureeritud keskustes.
 14. Keskused, mis viivad läbi APC akrediteeritud programme, on APC struktuuiüksused.
 15. Kõik APC liikmed tegutsevad iseseisvalt ja sõltumatult tingimusel, et APC põhikirja ja otsuseid ei rikuta.

5. Kes võib saada APC liikmeks

 

5.1.  Kellele võib anda  assotsiatsiooni auliikme nimetuse: füüsilistele isikutele ja organisatsioonidele, kes on kaasa aidanud oluliselt ühiskondliku organisatsiooni arengule ja  jagavad ühiskondliku organisatsiooni põhikirjalisi eesmärke, mille  on kinnitanud assotsiatsiooni juhatus, või eriliste teenete eest ühiskondliku organisatsiooni ees. Assotsiatsiooni auliikme nimetuse võib kinnitada assotsiatsiooni üldkoosolek vähemalt kahe APC treeneri osavõtul.

Assotsiatsiooni auliikmeks võivad saada vähemalt 18-aastased füüsilised isikud ja juriidilised isikud (ühiskondlikud ühendused), kes tegelevad professionaalselt  kootsingutreeningute ja /või kootsingu (äritreenerid, personalijuhid, kõikide tasandite managerid, kes toetavad oma töötajaid kootsidena, osakondade juhid ja oma töötajate koolitajad, juhtimiskonsultandid, firmade psühholoogid, psühholoogid, kes osutavad juhtidele või ettevõtetele professionaalset tuge, mediaatorid) läbiviimisega.

5.2.   Assotsiatsiooni professionaalseks liikmeks võivad saada füüsilised ja juriidilised vähemalt 21-aastased isikud. Praktiseerivad kootsid ja/või kootsingutreenerid, kes on valmis järgima 11 kootsingu kompetentsi, mille on loonud T. Leonardo, ja  järgima APC eetilist koodeksit, mis on loodud Internatsionaalse Kootsingu Föderatsiooni  (ICF) baasil. Esimene vajalik nõue on kootsingukoolituse täiskursuse läbimine APC-s (samuti APC teised programmid) või koolituskeskustes, kus õpetatakse APC kootsingukoolituse akrediteeritud programmide alusel – vähemalt 100 auditoorset tundi. Neile, kes on läbinud muid kootsikoolituse programme ja tahavad saada APC liikmeks, tuleb valida liikmesuse tase ja esitada vabas vormis kõik vajalikud dokumendid, mis kinnitavad kootsingu kompetentsi: esitada sertifikaadi koopia, nimetada õppeasutus, kus programm läbiti, treeneri faktiline nimetus, kelle juures õpiti (vähemalt 100 auditoorset tundi), saata kootside ettevalmistusprogrammi  sisukord, teha ära kirjalik test ja silmast silma supervisioon. Assotsiatsiooni professionaalse liikme nimetus võidakse kinnitada  assotsiatsiooni üldkoosolekul vähemalt kahe APC treeneri osavõtul.

Neid kootse või treenereid, kes on õppinud teistes koolituskeskustes, assotsiatsioonides ja organisatsioonides, sertifitseerivad APC meistertreenerid või treenerid. Selleks on vaja varem koostada vajalikud dokumendid ja kokku leppida kahe APC treeneri või  ühe meistertreeneriga sertifitseerimise aeg.

 

 6. APC liikmesuse professionaalsed tasemed

 

Professionaalsete Kootside Assotsiatsioon eristab viit liikmesuse taset. Neli on professionaalsed (1-4) ja üks mitteprofessionaalne (5 – APC auliige):

 1. APC meistertreener;
 2. APC treener;
 3. APC meister;
 4. APC praktik
 5. APC auliige.

6.1. Liikmesuse professionaalne tase nr 1 – meistertreener. Edaspidi: MT.

 

Nimetuse andmise üldised tingimused:

Meistertreeneriks võetakse vastu kõikide  APC meistertreenerite ja juhatuse liikmete  nõusolekul. Tingimuseks on  erakordsed teened APC ees. Meistertreener on assotsiatsiooni nägu. Meistertreener on volitatud sertifitseerima treenereid, akrediteerima koolitusprogramme ja treeningukeskusi. Kohustuslikuks tingimuseks on see, et meistertreeneril on  treeneritöös ja kootsinguteenuste osutamises  vähemalt 5-aastane staaž, panus kootsingu/NLP kui professionaalse toe  rajamisse ja arengusse. Ka peab meistertreener oskama läbi viia oma treeninguprogrammi igat teemat ilma kirjalike märkmeteta. Ta peab oskama anda kvaliteetset tagasisidet treeningus osalejatele, olema loominguline ja võimalikult paindlik ning lugupidav treeningus osalejate vastu.   Meistertreeneril peab olema oma treeninguprogramm.

 Sertifitseerimise kriteeriumid:

 1. Läbida 460-tunnine koolitusprogramm ja isiklik supervisioon treeninguprogrammide teemal (360 tundi kootsinguprogrammi ja/või NLP-d ja 100 tundi treenerite treeningut)
 2. 10 päeva stažeerida APC treenerite treenerina APC meistertreeneri juhendamisel.
 3. Kirjutada raamatuid oma programmide teemal, mis on eriline panus NLP ja kootsingu arengusse.
 4. 5  aasatat treeneritööd alates APC treeneriks saamise hetkest.
 5. Viia läbi vähemalt 800 tundi treeninguprogramme alates APC treeneriks saamise hetkest.
 6. 200 või enam õpilast/lõpetanut, kes on õppinud   kandidaadi koolitusprogrammi  järgi
 7.  Saata videosalvestis oma kahepäevase treeningu läbiviimise kohta (vähemalt 8 tundi salvestisi)

 

6.2. Liikmesuse professionaalne tase nr 2 – treener: sertifitseeritud meisterkoots. Edaspidi:MSS.

 

Nimetuse andmise üldised tingimused:

APC serifitseeritud meisterkoots (kootsinguprogrammide treener) peab vastama APC treenerite  professionaalse ettevalmistuse kriteeriumidele, läbima APC  sertifitseeritud meisterkootsiks sertifitseerimise, läbima vähemalt 100-tunnise treenerite ettevamistuse kursuse ja APC treeneri sertifitseerimise, stažeerima treenerina või  läbima treeneritöö supervisiooni meistertreeneri juhendamisel APC ühe koolituskeskuse baasil – vähemalt 25 tundi.

APC professionaalsed sertifitseeritud meisterkootsid läbivad sertifitseerimise APC meistertreeneri juures. Sertifitseeritud  meisterkootsiks sertifitseerimiseks peab kandidaat vastama  APC professionaalse sertifitseeritud kootsi  professionaalsetele kriteeriumidele, peab olema tagasiside vähemalt 15 kliendilt 50 tasutud sessiooni ulatuses  vähemalt pooleteise aasta jooksul (18 kuud) alates  professionaalse kootsi taseme  õpingute algusest APC koolituskeskuses.

Sertifitseerimise kriteeriumid:

 1. Läbida APC treenenrite treening.
 2. Läbida 460-tunnine koolitusprogramm ja isiklik supervisioon kootsingu teemal (360 tundi kootsinguprogrammi ja 100 tundi treenerite treeningut)
 3. Teha kootsingutreenerite treeningu test
 4. Läbida praktiline sertifitseerimine – demonstratsioontreeningu läbiviimine (60 minutit)
 5. Viia läbi vähemalt 45-minutiline transformatsiooni sessioon kliendiga meistertreeneri jälgimisel.
 6. Peab olema kirjalik tagasiside vähemalt 15 kliendilt 50 tasutud sessiooni ulatuses  enne  APC  treenerite treeninguprogrammi omandamise algust.
 7. Stažeerida APC meistertreeneri juhendamisel 25 tundi treenerina.

6.3. Liikmesuse professionaalne tase nr 2 – NLP treener: Edaspidi: NLPT

 

Nimetuse andmise tingimused:

NLP treener peaks täielikut või keskmisel määral vastama järgmistele kriteeriumidele:

 • Treeneri isiksuse kongruentsus
 • Ökoloogia treeneri ja grupi töös
 • Sisuka kompetentsuse areng  õppeaine suhtes
 • Treeningu läbiviimise isiklik stiil
 • Oskus töötada erinevates stiilides.
 • Osata modelleerida einevaid treeneristiile ja endasse integreerida
 • Grupi juhtimine erinevatel loogilistel tasanditel
 • Oskus juhtida grupi 4 faasi John Whitmore järgi
 • Psühhogeograafia efektiivne kasutamine
 • Õpetamise seaduspärasuste tundmine –  mudeli 4 MAT valdamine
 •  Õpetlike metafooride loomise kunst
 • Treeneri eesmärkide püstitamine ja vastava treeningudisaini väljatöötamine
 • Paindlikkuse areng erinevate sisukate ja tehnoloogiliste treeninguprogrammi plokkide juhtimises
 • Oskus välja töötada isklikke treeninguprogramme ja autoriharjutusi
 • Oskus luua toetavat hariduslikku keskkonda
 • Oskus luua esitlus- ja jaotusmaterjale
 • Oskus anda mitmetasandilist tagasisidet treeninguprotsessis
 • Erinevate õppeaktiivsuse vormide valdamine
 •  Grupi motiveerimise oskuste areng ja  koolitamisel tekkivate raskete juhtumite ületamine
 • Standardsete sertifitseerimisprogrammide võtmeteemade õpetamise iseärasuste analüüs
 • Tähtsat sisu kinnistavate mõttekaartide loomine
 • Oskus läbi viia tasemete NLP praktik ja NLP meister sertifitseerimist.

 Sertifitseerimise kriteeriumid:

 1. Läbida APC treenerite treening
 2. Läbida 340-tunnine koolitusprogramm ja isiklik supervisioon treeninguprogrammide teemal (240 tundi NLP koolitusprogramme (NLP praktik, NLP meister) ja 100 tundi APC treenerite treeningut)
 3. Teha NLP treenerite treeningu test
 4. Läbida praktiline sertifitseerimine– demonstratsioontreeningu läbiviimine (60 min)
 5. Enne APC treenerite treeningu koolituse algust peab  olema kirjalik tagasiside vähemalt 15 kliendilt 50 tasutud sessiooni ulatuses.
 6. Stažeerida treenerina APC meistertreeneri juhendamisel 25 tundi.

6.4. Liikmesuse professionaalne tase nr 2 – treener: APC äritreener

APC eriprogrammide treener. Edaspidi: BT ja TSP.

 

 Nimetuse andmise üldised tingimused

APC äritreener, APC eriprogrammide treener peab vastama APC treenerite professionaalse ettevalmistuse kriteeriumidele, läbima APC treenerite treeningu sertifitseerimise, läbima vähemalt 100-tunnise intensiivse treenerikoolituse ja APC treeneri sertifitseerimise.

  Sertifitseerimise kriteeriumid:

 1. Läbida 100-tunnine APC treenerite treening
 2. Läbida 50-tunnine (dokumentaalselt tõestatud) äri koolitusprogramm ja teised eriprogrammid (isiksuse areng, ärikoolitus) või omada oma äri.
 3. Teha eriprogrammide treeneri/APC äritreeneri test
 4. Läbida praktiline sertifitseerimine – demonstratsioontreeningu läbiviimine (60 minutit)

6.5. Liikmesuse professionaalne tase nr 2 –treener: enneagrammi treener: Edaspidi:ET

 

Nimetuse andmise üldised tingimused

Enneagrammi treeneril peaksid täielikult või keskmisel määral olema järgmised omadused:

 • Treeneri isiksuse kongruentsus
 • Ökoloogia treeneri ja grupi töös
 • Sisuka  kompetentsuse areng õppeaine suhtes
 • Treeningu läbiviimise isiklik stiil
 • Oskus töötada erinevates  stiilides
 • Osata modelleerida erinevaid treeneri stiile ja integreerida neid
 • Grupi juhtimine mitmesugustel loogilistel tasanditel
 • Oskus juhtida grupi kolme faasi John Whitmore´i järgi
 • Psühhogeograafia efektiivne kasutamine
 • Õpetamise seaduspärasuste tundmine – mudeli 4 MAT valdamine
 • Õpetlike metafooride loomise kunst
 • Treeneri eesmärkide püstitamine ja vastava treeningudisaini väljatöötamine
 • Paindlikkuse arendamine  mitmesuguste sisukate ja tehnoloogiliste  treeninguprogrammi plokkide juhtimises
 • Oskus välja töötada isiklikke treeninguprogramme ja autoriharjutusi
 • Oskus luua toetavat hariduslikku keskkonda
 • Oskus luua esitlus- ja jaotusmaterjale
 • Oskus anda mitmetasandilist tagasisidet treeningu käigus
 • Mitmesuguste õppeaktiivsuse vormide valdamine
 • Grupi motiveerimise oskuste arendamine ja koolitusel tekkivate raskete juhtumite ületamine
 •  Standardsete sertifitseerimisprogrammide võtmeteemade õpetamise iseärasuste analüüs
 • Tähtsat sisu kinnistavate mõttekaartide loomise oskus
 • Enneagrammi praktiku  ja enneargammi meistri  taseme sertifitseerimise oskused

Sertifitseerimise kriteeriumid:

 1. Vähemalt 100-tunnise APC treenerite treeningu läbimine
 2. Läbi viia 200-tunnine enneagrammi koolitusprogramm
 3. Viia läbi enneatüübi kindlaks tegemise intervjuu
 4. Teha enneagrammi treenerite treeningu test
 5. Läbida praktiline sertifitseerimine – demonstratsioontreeningu läbiviimine (60 minutit)
 6. Stažeerida 25 tundi APC meistertreeneri juhendamisel treenerina.

6.6. Liikmesuse  professionaalne tase nr 3 – meister:  professionaalne sertifitseeritud koots. Edaspidi: PCC

 

Nimetuse andmise üldised tingimused:

APC sertifitseeritud professionaalne koots on spetsialist, kes on läbinud ühes APC koolituskeskuses kootsingu koolitusprogrammi (vähemalt 16  täis koolituspäeva, sealhulgas auditoorsed ja auditooriumivälised kootsingusessioonid koolitatavale, kootsingu supervisioon, kootsingusessiooni läbiviimise praktika koolitatavatele);  kes on demonstreerinud sertifitseerimise protsessis APC professionaalse kootsi kriteeriume, mis vastavad professionaalse kootsi T.Leonardi standarditele; samuti meeskonna- ja transformatiivse kootsingu praktilise kasutamise standardeid; kes töötab klassikalise kootsingu raames, mille on välja töötanud kootsingu rajaja Timothy Gallwey.

 Sertifitseerimise kriteeriumid:

 1.  Läbida 16-päevane professionaalsete kootside ettevalmistusprogramm, osaleda  programmi 8 moodulis.
 2. Anda 60 individuaalkootsingu auditooriumivälist sessiooni kolmestes gruppides (igaüks läbib/viib läbi 20 dokumentaalselt tõestatud tundi/sessiooni kootsina, kliendina ja superviisorina).
 3.  Läbi viia 10 auditooriumivälist minikootsing-treeningu sessiooni või modereerida 10 meeskondlikku kootsisessiooni 6-liikmelistes gruppides (dokumentaalselt tõestatud).
 4. Välja töötada ja esitada 2-päevase kuubikumudeli järgi läbi viidava treeningu disain enne sertifitseerimise moodulit (detailselt läbi töötatud oma treeningu plaan).
 5. Läbida 5 tundi/sessiooni isiklikku kootsingut professionaalse sertifitseeritud kootsi (PCC) juures kliendina.
 6. Esitada  kliendiga  (mitte grupi liige) läbi viidud individuaalkootsingu videosalvestis, vähemalt 30 minutit enne sertifitseerimise moodulit.
 7. Teha  kootsingu teooria test vähemalt 80 punktile 100 võimalikust.
 8. Läbida  moodulis  individuaalse klassikalise kootsingu praktiline sertifitseerimine – kliendiga töötamise demonstratsioon.
 9. Läbida 8. moodulis praktiline sertifitseerimine grupis – grupijuhtimise demonstratsioon (fasiliteerimine/modereerimine, grupidünaamika juhtimine John Whitmore´i järgi).

 

6.7. Liikmesuse professionaalne tase nr 3 –meister: NLP meister. Edaspidi: MANLP.

 

Nimetuse andmise üldised tingimused: 

NLP meister peab omama NLP praktiku sertifikaati ja oskusi, läbima vähemalt 100-tunnise NLP meistri taseme koolitusprogrammi, kirjutama modelleerimise eksamiprojekti ja koolitusprogrammi, viimasel moodulil kaitsma seda kliendiga töötamise praktilise tööna.

Meisterlikkuse elementide valdamine.

 • Optimaalne protsessi lülitumine
 • Teadlik ja alateadlik integratsioon
 • Struktuuri ja spontaansuse vaheline tasakaal
 • Isiksuse tajupiiride muutmine
 • Isiklik kongruentsus
 • Tähelepanu suunamine
 •  Mitmekülgne  kirjeldus

 Metaprogrammide mõistmine.

 • Info organiseerimise stiil
 • Maailma klassifitseerimine
 •  Võrdlemise fookus
 •  Motivatsioon
 •  Referents
 •  Aeg

Metaprogrammide kasutamise oskuste valdamine

 • Metaprogrammide kasutamise paindlikkus
 • Kliendiga kohandumine ja ta juhtimine metaprogrammide järgi
 • Metaprogrammide järgi koostatud profiili uurimine
 • Metprogammide muutmise ja arengu käsitlusviisid

NLP süsteemsete käsitlusviiside mõistmine

 • Iseorganiseeruvate süsteemide „Landschaft NLP“ teooria tundmine: kogemuse mitmemõõtmelise kirjelduse käsitlusviis.
 •  Kolmepositsioonilise kirjelduse mudeli areng

Mitmekülgse  kirjelduse ja süsteemsete muutuste tegemise oskused.

 • Oma NLP tehnikate loomise käsitlusviiside valdamine
 • Taju ja käitumise  „süvafiltrite“ muutmine  kirjelduse abil
 • Oskus välja selgitada ja muuta eesmärkide süsteemi

Väärtuste ja veendumuste struktuuri mõistmine

 • Väärtuste ja kriteeriumide hierarhia väljaselgitamise ja muutmise peamiste mooduste tundmine.
 • Usu, veendumuste ja väärtuste süsteemi olemuse mõistmine
 • Veendumuste muutmise verbaalsete mustrite klassifikatsiooni tundmine
 • Veendumuste muutmise tehnikate loomise põhiprintsiipide  tundmine
 • Inimese veenjate kindlaks tegemine

Väärtuste ja veendumustega töötamise oskused

 • Väärtuste ja kriteeriumide hierarhia valdamine
 • Kriteeriumide hierarhia muutmise mooduste valdamine
 • Väärtuste ümber kujunenud veendumuste väljaselgitamine
 • Piiravate veendumuste väljaselgitamine ja nende muutmise oskus
 • Toetavate positiivsete veendumuste väljaselgitamine
 • Uute veendumuste kindlaks tegemise oskus
 • Veendumustega töötamise tehnikate valdamine
 • Piiravate veendumuste muutmine visuaalsete submodaalsuste abil
 • Uue veendumuse sisendamine
 • Uue veendumuse kinnitamine ajaliinile.

Käitumise ja mõtlemise strateegiate struktuuri mõistmine

 • Mudeli Т.О.Т.Е. kasutamise erisuse tundmine makro- ja mikrostrateegiate väljaselgitamiseks
 • NLP-s kasutusel olevate strateegiate üleskirjutamise keele tundmine
 • Hästi sõnastatud strateegia tingimuste tundmine
 • Baasmikrostrateegiate (mälu, reaalsuse, motivatsiooni, õppimise/loomingu, otsuste langetamise) mõistmine
 • Oskus välja selgitada miksostrateegiaid ja planeerida strateegia muutusi
 • Strateegiatega töötamise baasoskuste  valdamine: väljaselgitamine ja üleskirjutamine, kliendi viimine  isikliku strateegia tunnetamiseni, õpitud strateegia kasutamine ja integreerimine.

Modelleerimise mustrite mõistmine

 • Modelleerimise põhiprintsiipide tundmine
 • Väljalugemise mudeli mõistmine

Modelleerimise oskused

 • Mudeli peamiste mustrite äratundmine
 • kaudne modelleerimine, mudeliga assotsieerumine, mudeli tervikstruktuuride metafoorne kirjeldamine
 • Ilmne modelleerimine, mudeli mikro- ja makrostrateegiate väljaselgitamine, strateegiate täpne üleskirjutamine, üldise disaini vormistamine
 • Üldise mudeli baasmustrite üleandmise metastrateegia loomine (koolitatavale mõeldud juhendi loomine)
 • Modelleerimise projekti vormistamine ja kaitsmine
 • Info kogumise ja  interventsiooni planeerimise meisterliku metaraami valdamine.

 Sertifitseerimise tingimused:

 1. NLP praktiku sertifikaat
 2. NLP praktiku teadliku ja alateadliku kompetentsuse oskuste valdamine
 3. Vähemalt 120-tunnise NLP meistri programmi läbimine
 4. Modelleerimise projekti esitlemine ja kaitsmine koolituse sertifitseerimise moodulil.

6.8. Liikmesuse professionaalne tase nr 3 –meister: enneagrammi meister. Edaspidi: MAE.

 

 Nimetuse andmise üldised tingimused:

 1. Aktiivne osalemine koolitusprogrammis ja harjutustes.
 2. Oma enneatüübi selge mõistmine
 3. Kõigi 9 enneatüübi instinktide mõistmine
 4. Kõigi 9 enneatüübi arengutasemete määratluste ja karakteristikute mõistmine

 Sertifitseerimise kriteeriumid:

Assotsieerunud:

 1. Vähemalt 32- tunnise enneagrammi meistri koolituse läbimine

Professionaalne:

 1. Vähemalt 32-tunnise enneagrammi meistri koolituse läbimine.
 2. NLP meistri või professionaalse kootsi sertifikaadi olemasolu.
 3. Enneagrammi testi läbimine – meistri tase.

6.9. Liikmesuse professionaalne tase nr 4 – praktik: assotsieerunud sertifitseeritud koots. Edaspidi: ACC.

 

Nimetuse andmise üldised tingimused:

APC sertifitseeritud assotsieerunud koots on kootsinguspetsialist, kes ei vasta mõningate kriteeriumide järgi APC professionaalse kootsi tasemele, kuid on demonstreerinud sertifitseerimise protsessis T. Leonardi standarditele vastavaid kriteeriume, samuti meeskonna ja transformatiivse kootsingu praktilise kasutamise standardeid, ja kes töötab standardse kootsingu raames, mille on välja töötanud kootsingu rajaja Timothy Gallwey.

Sertifitseerimise tingimused:

 1. Läbida 16-päevane professionaalsete kootside koolitusprogramm – osalemine programmi 8 moodulis
 2. 30 sessiooni individuaalset kootsingut kolmikutes (igaüks läbib/viib läbi 10 dokumentaalselt tõestatud tundi/sessiooni)
 3. Läbi viia 5 minikootsing-treeningu sessiooni või modereerida 5 meeskondlikku kootsisessiooni 6-liikmelistes gruppides (dokumentaalselt tõestatud).
 4. Sertifitseerimise mooduli ajal välja töötada ja esitleda 2-päevase kuubikumudeli järgi läbi viidava treeningu disain (oma treeningu detailselt läbi töötatud plaan).
 5. Läbida 5 tundi/sessiooni isiklikku kootsingut sertifitseeritud professionaalse kootsi juures kliendina.
 6. Kliendiga (mitte grupi liige) läbi viidud vähemalt 30-minutilise  individuaalkootsingu videosalvestis.
 7. Kootsingu teooria testi tegemine vähemalt 50 punktile 100 võimalikust.
 8. moodulis läbida praktiline sertifitseerimine – kliendiga töötamise demonstratsioon

P.S.  Mõningad taseme ACC sertifitseerimise nõuded võivad olla täidetud osaliselt. Millised nimelt, jääb treeneri otsustada. Treener pöörab sertifitseerimisel tähelepanu pretendendi üldettevalmistusele tasemeks ACC.

 

6.10.  Liikmesuse professionaalne tase nr 4 – praktik: NLP praktik. Edaspidi: PNLP.

 

 

Nimetuse andmise üldised tingimused:

NLP praktiku nimetus antakse vähemalt 100-tunnises NLP praktiku  programmis osalejale. Ka on vajalik  koolitusprogrammi viimases moodulis läbida kirjalik ja praktiline sertifitseerimine ja täita sertifitseerimise lisanõuded.

Järgmiste oskuste valdamine.

 • Kalibreerimine
 • Kliendiga kohandumine ja ta juhtimine eri tasanditel (verbaalne ja mitteverbaalne) – sensoorsete predikaatide, visuaalse ligipääsu võtmete, loogiliste tasandite, aja predikaatide, taju positsioonide järgi
 • Info polüsensoorne esitlus
 • Väljakutse ja isiklike ressursiseisundite toetamine
 • Assotsiatsioonid ja dissotsiatsioonid
 • Suurendamine, vähendamine ja analoogia järgi liikumine
 • Ankurdamine
 • Positsioonilised üleminekud
 • Verbaalne ümberraamimine
 • Seisundite jaotamine
 •  Tagasivaade oma tööle ja selle tehnoloogiline analüüs
 • Sekundaarse kasu väljaselgitamine
 • Transi tunnuste kindlaks tegemine, teadvuse muutunud seisundite esilekutsumine ja toetamine
 • Sümptomiga sobivate tehnikate valik

Järgmiste tööformaatide ja -meetodite valdamine

 • Info kogumine ja eesmärkide sõnastamine
 • Seisundite kirjeldamine väliste näitajate järgi
 •  Modaalsuste formaat VAKD
 •  Submodaalsuste formaat
 • Ökoloogiline kontroll
 • Oma töö efektiivsuse kontroll
 • Kvaliteetse tagasiside andmine
 •  Subjektiivse ajataju väljaselgitamine ja kasutamine (ajaliinid)

 Järgmiste mudelite tundmine ja nende valdamine erinevates kontekstides

 • Т.О.Т.Е.
 • C.O.R.E.
 • Representatiivsete süsteemide mudel: VAKD
 • Submodaalsuste mudel
 • Metamudel
 • Miltoni mudel
 • Loogilised tasandid
 • 3-positsiooniline kirjeldus
 • Ajaliin

 Järgmiste tehnikate valdamine ja iga sammu eesmärgi teadmine

 • Täiuse ring
 • Walt Disney loomingu strateegia mudel
 • Kommunikatiivse olukorra lahendamine 3-positsioonilise kirjeldamise abil
 • Loogiliste tasandite integratsioon
 • “Ankrute kollaps”, “Ressursside ankurdamine”
 • Isiksuse ajaloo muutmine ajaliinil
 • Konfliktis olevate osade integreerimine
 • Swish pattern
 • Foobiate kiire ravi
 • Visuaal-kinesteetiline dissotsiatsioon
 • 6-sammuline ümberraamimine
 • Emotsionaalsete allergiate ravi

 Sertifitseerimise kiriteeriumid:

 NLP praktiku taseme sertifitseerimine koosneb kuuest osast:

 1. Läbida vähemalt 120-tunnine NLP praktiku koolitus
 2. 30-tunnine individuaalne auditooriumiväline töö klientidega, sisse kantud klientidega tehtud töö aruandesse: 10 tundi kliendi rollis, 10 tundi superviisori rollis, 10 tundi konsultandi rollis
 3. Läbida kliendina kaks sessiooni koos sertifitseeritud NLP meistri või NLP treeneriga.
 4. Esitada vähemalt 30-minutiline kliendiga läbi viidud sessiooni audio- või videosalvestis
 5. Teha teoreetilise osa test
 6. Praktiline sertifitseerimine – NLP praktiku oskuste demonstreerimine töös kliendiga

 

6.11. Liikmesuse professionaalne tase nr 4: praktik: enneargammi praktik . Edaspidi PE

 

Nimetuse andmise üldised tingimused:

 1. Aktiivne osalemine koolitusprogrammis ja harjutustes
 2. Oma enneatüübi selge mõistmine
 3. Kõigi 9 enneatüübi kirjelduse, motivatsiooni, fikseerimise mõistmine
 4. Enneagrammi määratluste ja karakteristikute mõistmine: kõigi 9 enneatüübi kolm keskust, tiivad, seisundite üleminekud

Sertifitseerimise kriteeriumid:

Assotsioneerunud

 1. Vähemalt 32-tunnise enneagrammi praktiku koolituse läbimine

Professionaalne

 1. Vähemalt 32-tunnise enneagrammi praktiku koolituse läbimine
 2. NLP praktiku või assotsioneerunud kootsi sertifikaadi olemasolu
 3. Enneagrammi testi tegemine – praktiku tase

 

6.12. Liikmesuse mitteprofessionaalne tase nr 5: assotsiatsiooni auliige

 

Nimetuse andmsie üldised tingimused:

Eriline panus Professionaalsete Kootside Assotsiatsiooni arengusse

Inimene, kes on läbinud mõne Professionaalsete Kootside Assotsiatsiooni koolitusprogrammi (NLP, Eriksoni hüpnoos, kootsing, enneagramm), kuid pole läbinud sertifitseerimist.

 

7. Assotsiatsiooni professionaalsete liikmete sertifitseerimise maksumus sõltuvalt liikmesuse tasemest:

 

 • Liikmesuse tase nr 1 –  meistertreener:maksumus  500 eurot
 • Liikmesuse tase nr 2 – treener: maksumus 350 eurot
 • Liikmesuse tase nr 3 – meister: maksumus 300 eurot
 • Liikmesuse tase nr 4 – praktik: maksumus 200 eurot

8. APC sümboolika kasutamine

 

APC juures asuval koolituskeskusel, -instituudil  (agendil) või füüsilisel isikul, kes on APC professionaalne liige,  läbinud APC-s sertifitseerimise ja /või akrediteerinud oma professionaalsete kootside ettevalmistusprogrammi  või mõne teise APC koolitusprogrammi APC-s, tasunud  liikmemaksud (assotsiatsiooni liikmesus ja akrediteeritud APC programmide kasutamise maks) (vaata põhikirja  punkte 11.1 ja 11.2)  on õigus kasutada APC logo oma veebilehel, väljastatavatel sertifikaatidel, visiitkaartidel, jaotusmaterjalidel seni, kuni on kinni peetud kõigist ülalmainitud  APC sümboolika kasutamise reeglitest ja teistest selles põhikirjas kehtestatud APC reeglitest.

9. APC koolitusprogrammid

 

Professionaalsete Kootside Assotsiatsioonil on kootsingu spetsialistide ettevalmistamiseks  avatud baasõppekavad

 1. APC assotsioneerunud koots
 2. APC NLP praktik
 3. APC enneagrammi praktik
 4. APC NLP meister
 5. APC enneagrammi meister
 6. APC professionaalne koots
 7. APC kootsingutreener
 8. APC äritreener
 9. APC eriprogrammide treener
 10. APC NPL treener
 11. “Coaching Hight Level Programms” – kootsi kutseoskuste täiendamise programmid. 1) Transformatiivne kootsing. 2) Meeskonna kootsing: 3) Organisatsiooni kootsing. 4) Metafoorne kootsing. 5)Ericksoni hüpnoos
 12. Korporatiivsed programmid –  kitsa suunitlusega korporatiivsed programmid, organiseeritakse juriidilistele isikutele ja  koostatakse tellijale individuaalselt.
 13. Avatud programmid – treeningute programmid, mida organiseeritakse füüsilistele isikutele.
 14. Kõik avatud programmid ja korporatiivsed, mida organiseerivad keskused , kooskõlastatakse APC meistertreeneriga või kahe treeneriga. Programmid kinnitavad ja akrediteerivad APC meistertreener või kaks APC treenerit.
 15. Programmid ei tohi tekitada kahju APC mainele, peavad olema täielikus kooskõlas kehtiva seadusandlusega ja mitte olema vastuolus vastava riigi kultuuritavadega,

10. Õppekavade akrediteerimine APC-s

 

Agent (koolitusorganisatsioon, keskus, treener) võib akrediteerida oma koolitusprogrammi APC-s. Sellega kinnitatakse kootsingukoolituse ja kootsinguteenuse osutamise kõrget standardit. Koolitusprogramme akrediteerivad APC meistertreener või kaks APC treenerit. APC assotsiatsioon akrediteerib ainult klassikalisi programme (vastavad  vähemalt 80% maailma standarditele teie valitud distsipliinis: kootsing, NLP, enneagramm, Ericksoni hüpnoos). Koolitusprogrammide soovitatavaid kriteeriume vaadake APC põhikirja punktist 6 – liikmesuse professionaalsed tasemed ja programmide akrediteerimise standardid APC-s.

 

Enne õppeprogrammi akrediteerimise protsessi algust:

 1. Lugege programmi sertifitseerimise nõudeid APC  põhikirja punktist 6 – liikmesuse professionaalsed tasemed ja programmide akrediteerimise standardid APC-s.
 2. Tehke oma programmis muudatusi kooskõlas APC standarditega.

Teie koolitusprogrammi akrediteerimiseks APC-s tuleb:

 1. Meiega ühendust võtta
 2. Omada vähemalt meistri taset (APC liikmesuse tase 3)
 3. Tasuda akrediteerimise maks (350 eurot)
 4. Saata oma koolitusprogramm kootsile
 5. Korrigeerida vajaduse korral oma koolitusprogrammi kooskõlas APC programmide akrediteerimise kriteeriumidega ja APC spetsialistide tagasisidega

Koolitusprogrammi akrediteerimise protseduur võtab koostöös teiega 30-45 kalendripäeva.

11. APC liikmemaksud

11.1.  Liikmemaksud:

 

 1. Liikmesuse tase 1 – meistertreener: 200 eurot
 2. Liikmesuse tase 2 – treener: 150 eurot
 3. Liikmesuse tase 3 – meister: 75 еurot
 4. Liikmesuse tase 4 – praktik: 50 eurot
 5. Liikmesuse tase 5 – assotsiatsiooni auliige – tasuta

Kõik liikmemaksud kantakse kord aastas assotsiatsiooni arveldusarvele.

 

Ettevõtte nimi:

MTÜ ASSOCIATION OF PROFESSIONAL COACHES

Registreerimisnumber:

80404839

Arveldusarve:

EE661010220254999229

SWIFT-kood (BIC):

EEUHEE2X

 

11.2.  APC akrediteeritud programme  ja APC sümboolikat kasutavate agentide (treenerid ja keskused) maksed:

 

 1. Pakett 1: APC akrediteeritud programmi kasutamine – 17% agendi iseseisva vastuvõtu ja iga koolituse läbiviimise  üldsummast
 2. Pakett 2: APC akrediteeritud programmi kasutamine – 21% ühise vastuvõtu ja agendi poolt iseseisvalt läbi viidavate kursuste üldsummast. Sellesse paketti kuulub koolitus, abi ja  tugi kursuse käivitamisel – programmi müügist kuni grupi tegeliku komplekteerimiseni (kursuse komplekteerimise ja käivitamise metodoloogia).
 3. Pakett 3: APC akrediteeritud programmi kasutamine – 25% ühise vastuvõtu ja agendi poolt iseseisvalt läbi viidavate kursuste üldsummast. Sellesse paketti kuulub koolitus, abi ja tugi kursuse käivitamisel – programmi müügist kuni grupi tegeliku komplekteerimiseni (kursuse komplekteerimise ja käivitamise metodoloogia), pluss 450 eurot ettevõtmise eelarvemaksu.

APC akrediteeritud programmide kasutamise maksed tehakse peakontori arveldusarvele  (APC koolitusinstituut – Meta Leader NLP & Coaching Center), mis asub Eestis Tallinnas. Akrediteeritud programmide eest tasumist reguleerib agendileping, mis sõlmitakse agendiga, kes esindab APC-d oma koolituskeskuse või  Meta Leader NLP & Coaching Center  keskuse kaudu agendi  asukohas.

Ettevõtte nimi:

METACODE OÜ

Reg. nr. 14277768

SEB BANK:

EE311010220262751226

SWIFT (BIC):

EEUHEE2X

 

11.3. APC akrediteeritud programmide kasutamise tingimused ja nõuded

 

Agendid (keskused, treenerid)  ei  tohi APC akrediteeritud programme  edasi anda kolmandatele isikutele kasutamiseks, ümber kirjutada ja kasutada, ilma et sellest poleks teavitatud APC-d elektronposti teel: info@apcoach.org. Muidu jätab APC endale õiguse agendid (keskus, treener), isiku või organisatsiooni, selle reegli rikkumise korral APC assotsiatsiooni liikmesusest välja arvata.

 

12. Assotsiatsiooni vahendite jagamine

 

Assotsiatsiooni arveldusarvele laekunud vahendeid kasutatakse assotsiatsiooni vajadusteks:

 1. Assotsiatsiooni veebilehe administreerimine ja reklaamimine
 2. Assotsiatsiooni eesmärkidega seotud ürituste organiseerimine
 3. Ruumide rentimine assotsiatsiooni vajadusteks
 4. Assotsiatsiooni liikmete edutamine
 5. APC sümboolikaga reklaammaterjalide ja mainetoodete valmistamine

Assotsiatsioonile vajalike töödega tegelevatele palgatöötajatele tasu maskmine

 

13. APC eetilised normid coaching’us toetudes International Coach Federation (ICF) standarditel.

 

Coaching’u reeglistik

 1. Ma võtan kohustuse käituda parimates coach’i kutse traditsioonide põhjal ning luban, et väldin igasuguseid tegevusi ja kõikvõimalikke tegevusi, mis võivad mõjuda coach’i töökutsele negatiivselt.

2.Ma ei räägi kunagi, seda mis ei vasta tõele või seda, mida on võimalik võtta kahemõtteliselt, see tähendab, et ma ei tee kirjalikke valeväiteid, mis on seotud coaching’u tööga.

 1. Ma austan erinevaid lähenemisviise coaching’us. Ma austan oma töökaaslaste panust ja vaeva ning ei hakka omandama endale nende tehtud tööde tulemusi.
 2. Ma olen väga ettevaatlik oma väljaütlemistes, kui tulemus sõltub minu mõjumisest ning toetun coaching’u filosoofiale ning saan aru, kuidas minu väljaütlemine võib negatiivselt mõjuda inimeste elule.
 3. Ma püüan kõigest jõust välja selgitada kõik enda probleemid, mis võivad mingil moel mõjuda, sattuda konflikti minu professionaalse töö kohustustega. Kui see peaks juhtuma, siis kohustun pöörduma professionaali poole, ning ette võtma kõik meetmed, sealhulgas ka peatama oma coachingu praktika.
 4. Nii kootside treenerina ja superviisorina, kui ka need, kes õpivad coach’ideks. Olen kohustatud käituma antud määrustiku alusel kõikide treeningute ning supervisiooni ajal.
 5. Ma kogun, kasutan, hoian ja utiliseerin ettevaatlikult ükskõik milliseid coachinguga seotud dokumente, jälgides kõiki ettekirjutusi, mis tagavad konfidentsiaalsuse ja ei ole vastuolus riigi seadusandlusega, kus ma viin läbi coaching’ut.
 6. Ma kasutan federatsiooni liikmete kontakte ainult juhtudel, mis on ettenähtud ja märgitud federatsiooni poolt.

Suhted klientidega

 1. Ma luban luua selgeid, korrektseid, järgides kultuuri ja kommete piire, suheteid kliendiga, mis tekivad coaching’u teenuste osutamise käigus.
 2. Ma luban vältida kõikvõimalikke seksuaalseid suhteid oma klientidega.
 3. Ma luban, et annan teada kliendile kõikidest kokkulepetest ning luban kõiki kokkuleppeid järgida ka coaching’u teenuste osutamise käigus.
 4. Ma kohustun veenduda, kas enne koostöö algust või proovi sessiooni käigus, kas klient saab aru, mis on coaching ja on teadlik konfidentsiaalsusest, rahalistest tingimustest ning teistest lepingu tingimustest.
 5. Ma ei tekita inimeses teadlikult valesid lootusi, mida ta võib saada coaching’u käigus või tehes koostööd isiklikult minuga coach’ina.
 6. Ma ei anna oma klientidele või tulevastele klientidele informatsiooni või soovitusi, mida saab mõista kahemõtteliselt.
 7. Ma ei kasuta, ükskõik mis aspekte, minu ja kliendi vahelistes suhetes oma isiklikeks või professionaalseteks otstarveteks, ega eelise või kasumi saamiseks.
 8. Ma austan kliendi soovi peatada coaching’u sessiooni igal hetkel. Ma pööran tähelepanu signaalidele, mis osutavad sellele, et klient ei saa enam kasu koostöös minuga.
 9. Kui ma olen veendunud, et klienti saab abistada paremini teine coach või muu spetsialist, siis ma toetan teda uues valikus.
 10. Ma soovitan oma kliendile pöörduda teise profiilse spetsialisti poole, kui see on tema jaoks kasulikum ja vajalikum antud ajal.
 11. Ma annan endast parima, et teavitada võime, kui minu klient peaks avaldama soovi tekitada teistele inimestele ohtu.

Konfidentsiaalsus, kliendi õigus eraelule.

 1. Ma austan oma kliendi õigust oma eraelule informatsiooni suhtes, mida jagab koostöö protsessi käigus, väljaarvatud seadusandluses ettekirjutatud juhtudel.
 2. Ma saan oma klientidelt nõusoleku enne seda, kui avaldan nende nimed kliendina või soovitajana või muu informatsiooni, mis puudutab minu kliente.
 3. Ma võtan oma kliendilt nõusoleku enne informatsiooni avaldamist temast, juhul kui tuleb kommerts pakkumine kolmandatelt isikutelt.

Huvide konflikt:

 1. Ma üritan vältida konfliktseid olukordi huvide erimeelsustes minu ja minu klientide vahel.
 2. Juhul kui konflikt on tekkinud või on tekkimas, luban teha kõike võimalikku, selleks, et arutada kliendiga võimalikke viise konflikti lahendamiseks, eelkõige kliendi huvides.
 3. Teatan kliendile kõikidest kasumitest kolmandate isikute poolt, juhul kui kasu on saadud kliendi soovituse põhjusel.
 4. Oma teenuste tasuks võtan asju ja teisi esemeid, mis ei kanna monetaarset hinda, kui see ei mõjuta suhteid minu ja kliendi vahel.

coach’i vanne

Professionaalse kootsina, ma tõotan pühalikult täitma, võetud enda peale kohustused, kolleegide ja klientide suhtes, ning ühiskonna suhtes tervelt. Ma tõotan järgida Ühingu eetika koodeksit, ja pöörduma inimeste poole austusega, nii erapooletute kui võrdväärsete suhtes ning järgin neid standarte ka nende suhtes, kellele ma pakun coach’i teenust.

Ühingu liikme käitumine vastavalt APC eetika normidele.

 1. Ühingu liige püüdleb ühingu ühiste eesmärkide realiseerimise suunas oma positiivse käitumisega, välimusega ja kõnega.
 2. Ühingu liige lubab, et ei tekita oma käitumisega Ühingule mistahes imidži või materiaalset kahju.
 3. Ühingu liige püüdleb mitte desinformeerida Ühingu tegevustes, sihtides, Missioonis ning ühingu saavutustes ülehindamisega, alahindamisega või muul viisil potentsiaalseid ühingu liikmeid.
 4. Ühingu liikmed ei või tekitada teine teisele imidži ega materiaalset kahju.
 5. Ühingu liige on ühingu nägu.

14. Coach’i kompetentsuse tähtsaimad punktid

Tomas Leonard coach’ingu kompetentsuste baasil.

 

Kompetents nr 1.

Vastavus eetiliste normidele ja professionaalsetele standarditele – eetiliste normide ja coachi standardite ja normide mõistmine. Samuti oskus nende adekvaatseks omandamiseks ja käsitlemiseks kõikides situatsioonides coachingu teenuste osutamisel kliendile.

 1. Mõistab ja täidab kõiki APC reegleid.
 2. Saab selgelt aru erinevustest coachingu, nõustamise, psühhoteraapia või muude professionaalse abi teenuste vahel.
 3. Vajadusel suunab ja soovitab teise vastava spetsialisti abi, oskab märgata ja hinnata, millal on seda vaja ja milliseid ressursse on selle jaoks tarvis.

Kompetents nr 2.

Coaching‘u kokkuleppe sõlmimine – Võime mõista, mida nõuab Coaching‘u ajal iga konkreetne koostöösuhe kliendiga ning võime sõlmida kokkulepet potentsiaalse ja uue kliendiga Coaching‘u läbiviimise ja vastastikuse koostöö kohta.

 1. Mõistab ning efektiivselt arutab kliendiga Coaching‘u raames tehtava koostöö reegleid ja konkreetseid parameetreid (näiteks logistikat, treeningute eest tasumist, ajakava, kolmandate isikute kaasamist juhul, kui viimane on otstarbekas ja vastuvõetav);
 2. Saavutab kokkuleppe selle kohta, mis on nendes koostöösuhetes vastuvõetav ning mis mitte, mida pakutakse ning mida mitte, millised on coach’i ja kliendi vastutusalad;
 3. Tuvastab, kas tema coaching‘u-meetodite ja potensiaalse kliendi vajaduste vahel on olemas seos, mis tagab coaching‘u efektiivsuse.

Kompetents nr 3.

Kliendiga usaldussuhte loomine – oskus luua turvaline ja teotav õhkkond, mis tagab pideva vastastikuse lugupidamise ja usaldatavuse.

 1. Näitab üles siirast hoolivust kliendi heaolu ja tuleviku vastu;
 2. Demonstreerib pidevalt omaenda terviklikkust, ausust ja siirust;
 3. Sõlmib selged kokkulepped ja täidab lubadused;
 4. Demonstreerib austust kliendi tajumuse, tema õpistiili ja isiksuse vastu;
 5. Tagab pideva toetuse ja toetab uusi käitumis- ja tegevusviise, sealhulgas neid, mis puudutavad riski võtmist ja hirmu ebaõnnestumise ees;
 6. Võtab kliendilt nõusoleku coaching‘u läbiviimiseks uutes ja veel harjumatutes ning kliendi jaoks „tundlikes” valdkondades.

Kompetents nr 4.

Coaching-kohalolek – Võime olla täielikult mõistetud ja luua kliendiga sundimatuid suhteid, näidates avatud, paindlikku ja kindlat käitumisviisi.

 1. Tegutseb teadlikult ja jääb coaching‘u-protsessi käigus paindlikuks, „tantsides” praeguses hetkes;
 2. On kontaktis oma intuitsiooniga ning usaldab teise sisemisi teadmisi – „kuulab sisehäält”;
 3. On avatud teadmatusele ja võtab riske;
 4. Näeb kliendiga koos töötamiseks palju võimalusi ning igal hetkel valib efektiivsema;
 5. Kasutab efektiivselt huumorit, luues kerguse ja energia tunde.
 6. Muudab enesekindlalt perspektiive ja katsetab oma tegevuses uusi võimalusi;
 7. Puutudes kokku tugevate emotsioonidega demonstreerib enesekindlust, on võimeline end valitsema, ei lase kliendi emotsioonidel domineerida ega end segada.

Kompetents nr 5.

Aktiivne kuulamine – võime keskenduda täielikult sellele, mida klient räägib ja mida varjab, mõista kliendi sõnade tähendust, lähtudes tema soovide kontekstist, ning toetada kliendi tunnete ja mõtete sõnastamise protsessi.

 1. Keskendub kliendile ja tema plaanidele, mitte aga enda, kliendi suhtes koostatud, plaanidele;
 2. Kuuleb, mis teeb kliendi murelikuks ja paneb teda kahtlema, millised on tema eesmärgid, väärtused ja veendumused selles osas, mis on võimalik ja mis mitte;
 3. Teeb vahet sõnadel, intonatsioonil ja kehakeelel;
 4. Üldistab, parafraseerib, kordab ja peegeldab kliendi sõnu, et veenduda arusaamise selguses ja õigsuses;
 5. Kinnitab ja innustab, tunnistab, uurib ja soodustab kliendi tunnete, arusaamade, murede, veendumuste, oletuste jne väljendamise võimendamist;
 6. Intrigeerib ja ehitab protsessi, lähtudes kliendi ideedest ja ettepanekutest;
 7. Võtab kokku või mõistab kliendi väljaöeldu tuuma ning aitab tal saavutada oma eesmärki, mitte aga laskuda pikkadesse kirjeldustesse;
 8. Võimaldab kliendil „auru välja lasta” või situatsiooni „ära seletada”, andmata hinnangut, asumata kellegi poolele, selleks et jätkata järgmiste sammudega.

Kompetents nr 6.

„Tugevate” küsimuste püstitamine – võime esitada selliseid küsimusi, mis avavad informatsiooni, mis on vajalik selleks, et klient saaks koostööst coach’iga maksimaalset kasu, ning mis aitavad coaching-suhetele kaasa.

 1. Esitab küsimusi, mis peegeldavad aktiivset kuulamist ja kliendi seisukoha mõistmist;
 2. Esitab küsimusi, mis provotseerivad sihikindlust ja aktiivsust äratavaid avastusi ja mõistmisi (näiteks selliseid, mis seavad kahtluse alla kliendi oletused);
 3. Esitab küsimusi, mis kutsuvad esile suurema selguse, uusi võimalusi ja teadmisi;
 4. Esitab küsimusi, mis panevad klienti liikuma soovitava suunas, mitte aga ei nõua talt tõestuste otsimist või tagasivaatamist.

Kompetents nr 7.


Otsene suhtlus – võime suhelda efektiivselt kogu coaching-sessiooni kestel ning kasutada keelt, mis avaldab kliendile suurimat positiivset mõju.

 1. Millegi jagamisel ja tagasiside andmisel räägib selgelt, täpselt ja otse;
 2. Sõnastab ja sõnastab ümber selgelt, teeb muudatused (reframing), et aidata kliendil mõista ja jõuda selgusele selles, mida ta tahab või milles ta pole kindel, heites sellele pilgu teisest vaatenurgast;
 3. Seletab arusaadavalt coaching‘u eesmärke, sessiooni programmi, tehnikate, meetodite või harjutuste kasutamise eesmärke;
 4. Kasutab sobivat ja kliendi suhtes lugupidavat keelt (näiteks väldib suhtluses diskrimineerimist soo või rassi alusel, ei kasuta spetsiifilisi termineid, žargooni);
 5. Kasutab metafoore ja algoritme, et aidata näitlikustada olulist mõtet või luua sõnalist pilti.

Kompetents nr 8.


Teadlikkuse ergutamine – Võime integreerida ja hinnata selgelt arvukaid teabeallikaid ning tõlgendada neid selliselt, et aidata kliendil mõista toimuvat ning saavutada seeläbi kokkulepitud tulemusi.

 1. Uurib ja hindab küsimusi ja kliendi käekäiku, väljub sõnade raamidest, ei lase end kliendi kirjelduse „õnge tõmmata”;
 2. Küsitleb parema arusaamise, mõistmise ja selguse saavutamise eesmärgil;
 3. Määratleb ja avab kliendi jaoks tema aluseks olevad teemad ja mured, tüüpilised ja pidevad enda ja ümbritseva maailma tajumise viisid, erinevuse faktide ja nende tõlgenduse vahel, vastuolu mõtete, tunnete ja tegude vahel;
 4. Aitab klientidel avastada enda jaoks uusi mõtteid, veendumusi, tundeid, emotsiooni, tujusid jne, suurendades nende võimet tegutseda aktiivselt ja saavutada seda, mis on neile oluline;
 5. Avab klientide ees laiemad perspektiivid ning innustab neid muutma seisukohti ja leidma uusi tegutsemisvõimalusi;
 6. Aitab klientidel näha erinevaid, omavahel seotud tegureid, mis mõjutavad kliente ja nende käitumist (näiteks mõtteid, emotsioone, keha, tausta, keskkonda);
 7. Jagab klientidega arusaamu nii, et need oleksid kasulikud ja omaksid nende jaoks mõtet;
 8. Teeb kindlaks õppe ja arengu tugevamad küljed ja peamised valdkonnad, samuti selle, millele peaks coaching‘u ajal kõige rohkem tähelepanu pöörama;
 9. Palub kliendil teha vahet tavalistel ja oluliste küsimustel, situatsioonilisel ja korduval käitumisel, kui avastab vastuolu deklareeritava ja tegude vahel.

Kompetents nr 9.


Tegevuste projekteerimine – Oskus luua üheskoos kliendiga võimalused pidevaks õppeks coaching‘u ajal ning elus/tööl selleks, et võtta ette uued tegevused, mis aitavad kõige efektiivsemalt saavutada coaching‘u raames püstitatud tulemusi.

 1. Korraldab ajurünnakuid ja aitab kliendil määrata neid tegevusi, mis võimaldavad tal demonstreerida, rakendada ja süvendada uusi teadmisi;
 2. Aitab kliendil keskenduda ja süstemaatiliselt õppida coaching‘u eesmärkide saavutamise seisukohast olulisemaid konkreetseid probleeme ja võimalusi;
 3. Kaasab klienti alternatiivsete ideede ja lahenduste uurimisse, võimaluste hindamisse ja vastavate otsuste vastuvõtmisesse;
 4. Toetab aktiivseid eksperimente ja eneseavastamisi, mil klient katsetab seda, mis oli arutlus- ja uurimisobjektiks sessiooni ajal, kohe oma töös ja elus;
 5. Toob välja kliendi saavutused ja võimed, soodustades nende edasist kasvu;
 6. Esitab väljakutseid kliendi oletustele ja seisukohtadele, provotseerides uute ideede tekkimist ja leides uusi võimalusi tegudeks;
 7. Toetab või esitab seisukohti, mis vastavad kliendi eesmärkidele, ning neist ühtegi eelistamata veenab klienti neid läbi vaatama;
 8. Aitab kliendil „Teha Seda Kohe Nüüd” coaching-sessiooni ajal, tagades kohest toetust;
 9. Hoiab tööpinget, „venitust”, ergutab keeruliste ülesannete püstitamist, kuid samal ajal säilitab mugavat õppetempot.

Kompetents nr 10.


Planeerimine ja eesmärkide püstitamine – Kliendiga efektiivse coaching‘u-plaani väljatöötamise ja sellest kinnipidamise osksus.

 1. Võtab kokku kogutud teabe ning paneb kliendiga paika coaching‘u-plaani ja arengu eesmärgid, mis puudutavad uurimist ja arendamist nõudvaid probleeme ja põhivaldkondi;
 2. Kujundab plaani, mis eeldab saavutatavate, mõõdetavate ja konkreetsete tulemuste elluviimist ning sisaldab saavutustähtaegu;
 3. Teeb plaanis muudatused, kui see on coaching‘u-protsessis vajalik ning olukorra muutumise korral;
 4. Aitab kliendil leida ja saada õppimise eesmärgil juurdepääsu teistele ressurssidele (näiteks raamatutele, teistele spetsialistidele);
 5. Määratleb ja planeerib kliendi jaoks olulisi esimesi saavutusi.

Kompetents nr 11.


Progressi ja vastutuse juhtimine Oskus hoida tähelepanu sellel, mis on oluline kliendile, ning jätta tegude eest vastutamine kliendile.

 1. Nõuab kliendilt selgelt tegusid, mis viivad teda püstitatud eesmärkide poole;
 2. Kontrollib toimuvat, küsides kliendilt nende tegevuste kohta, mille eest võttis klient eelnevatel sessioonidel vastutuse enda peale;
 3. Uurib välja, mida kliendil õnnestus teha, mis ei õnnestunud, mida ta õppis, mida ta on möödunud sessiooni(de) toimumise ajast mõistnud;
 4. Valmistab efektiivselt ette, korraldab ja vaatab üheskoos kliendiga läbi sessiooni käigus saadud infot;
 5. Ei lase kliendil sessioonide vahel rajalt väljuda, suunates tähelepanu coaching‘u-plaanile ja kavandatavatele tulemustele, kokkulepitud tegevusplaanile ja järgneva(te) sessiooni(de) teemadele;
 6. Keskendub coaching‘u-plaanile, ent jääb avatuks käitumise ja tegevuse kohandamisele, tuginedes coaching‘u-protsessile ja sessiooni käigus tehtud suuna muudatustele;
 7. On võimeline ümber lülituma sellelt suurpildilt, mille poole liigub klient, luues arutatava teema konteksti, sellele, kuhu klient tahab jõuda;
 8. Aktiveerib kliendi enesedistsipliini ja sunnib teda vastutama selle eest, mida ta tema sõnul kavatseb ette võtta, ning planeeritud tegevuste tulemuste ja konkreetse kindla ajaformaadiga plaani eest;
 9. Arendab kliendi võimet võtta vastu otsuseid, töötada võtmeküsimustega ja areneda (saada tagasisidet, seada prioriteete ja õppetempot, reflekteerima ja õppida kogemuse põhjal);
 10. Esitab positiivselt kliendile väljakutse, pöörates tähelepanu faktile, et klient jättis kokkulepitud toimingud tegemata.

15. Coach’i põhikompetentsid programmi SYSTEM COACH APC alusel

 

 1. Individuaalse ja transformatsioonilise coaching‘u APC põhisessioonid:

1 kuni 5 kompetents – Käitumuslik individuaal-coaching:

(omandatavad 1-2 programmi mooduli käigus):

 1. Sessioon: „Klassikaline coaching-sessioon”.
 2. Sessioon: „Strateegiline coaching”.
 3. Sessioon: „Individuaalne coaching-treening”.
 4. Sessioon: „Coaching töös sõltuvuste ja harjumustega”.
 5. Sessioon: „Elulise tasakaalu ratas” M. Atkinson

5 kuni 10 kompetents – Transformatsiooniline individuaal-coaching:

(omandatavad 6-7 programmi mooduli käigus): 

 1. „Transformatsiooniline sessioon ajajoone kasutusega”.
 2. „Veendumusi ja väärtusi käsitlev transformatsiooniline sessioon”.
 3. „Isiksuse osasid käsitlev transformatsiooniline sessioon”.
 4. Sessioon: „Olemuslik transformatsioon”.
 5. Sessioon: „Profileerimine ja transformatsioon metaprogrammide abil”.

Kõigi 10 individuaal-coaching‘u põhisessiooni läbiviimisel tuginetakse GROWi mudelile.

 

 1. Meeskonna-coaching‘u APC põhikompetentsid:

(omandatavad 3 ja 4 programmi mooduli käigus)

 

 1. Klassikalise coaching‘u põhioskused.
 2. Meeskonna loomise oskused.
 3. Grupi verbaalse ja mitteverbaalse juhtimise oskused (juhtivad žestid, markeerimine, ankrud, ruumikasutus, psühhogeograafia, diskussioonidest „väljumise” meetodid).
 4. Retooriliste võtete valdamine (märguanded, retoorilised küsimused, markeerimine).
 5. Grupidünaamika 1 ja 2 faaside juhtimisvõtete valdamine.
 6. Coaching-treeningu loomise oskus.
 7. Meeskonna-coaching‘u käigus loominguliste lahenduste leidmise protsessi organiseerimise oskused (ajurünnaku erinevate meetodite, moderatiivsete meetodite, assotsiatsioonide kaudu lahenduste otsimise meetodite valdamine).
 8. SOAR-mudeli kasutamine eesmärgiga viia läbi süsteemsetele protsessidele tuginev coaching-sessioon.
 9. Coaching-tehnoloogiate valdamine konfliktide ja juhendamise lahendamiseks. Konfliktide lahendamise strateegia.

3. Coaching‘u kasutamise oskused äris ja juhtimises:

(omandatavad 5 programmi mooduli käigus)

 1. Juhi coaching.
 2. Äri strateegiline planeerimine BSC alusel.
 3. Turundusplaani koostamine 4P-turundus-mixi alusel.
 4. Ärianalüüsi läbiviimine: ettevõtte osakondade audit.
 5. Ettevõttes muudatuste juhtimine Kotteri mudeli alusel.
 6. Coaching efektiivsuse suurendamiseks töökohal QUEST Т. Galway mudeli alusel.
 7. Koosolekute (meetings) läbiviimine coaching‘u abil.

Sertifitseerimiseks programmi System Coach APC alusel tuleb esitada järgmised dokumendid:

 

Liikmesuse ja sertifitseerituse tase APC-s nr 3:  „Professional Coach APC ”.

Sertifitseeritud professionaalne APC coach – spetsialist, kes on läbinud coaching-õppeprogrammi ühes APC õppekeskuses, mis kujutab endast vähemalt 16 täispikka õppepäeva programmi alusel, mis sisaldab õppija suhtes auditoorseid ja mitteauditoorseid coaching-sessioone, coaching-järelevalvet ja õppijatele coaching-sessioonide läbiviimise praktikat, ning kes on sertifitseerimise protsessis näidanud Professionaalse APC coachi kriteeriume, mis vastavad Professionaalse coachi – Thomas Leonardi – standarditele, samuti meeskonna- ja transformatsioonilise coaching‘u standarte, ning kes töötab coaching‘u rajaja –Timothy Galway –poolt väljatöötatud klassikalise coaching-lähenemise raamides.

Sertifitseerimise kriteeriumid:

 1. Läbida professionaalsete coach’ide 16-päevane koolitusprogramm – osalemine kaheksas programmi moodulis.
 2. Viia läbi 60 mitteauditoorset individuaal-coaching‘u sessiooni 3-liikmelistes gruppides (igaüks läbib/viib läbi 20 dokumentaalselt kinnitatud tundi/sessiooni coach’i, kliendi ja järelevaataja rollis).
 3. Viia läbi 10 mitteauditoorset mini-coaching‘u treening-sessiooni või meeskondlike coaching-sessioonide moderatsiooni 6-liikmelistes gruppides (dokumentaalselt kinnitatud).
 4. Töötada välja ja esitleda enne sertifitseerimismoodulit 2-päevase treeningu disain, mis lähtub mudelist „Kuubik” (oma treeningu üksikasjalikult läbitöötatud plaan).
 5. Läbida kliendi rollis 5 individuaal-coaching‘u tundi/sessiooni sertifitseeritud professionaalse coach’i juures.
 6. Kliendiga (mitte grupi liikmega) läbiviidud individuaal-coaching‘u videosalvestus, minimaalselt 30 minutit.
 7. Coaching‘u teooria testi sooritamine minimaalselt 80 ballile 100-st võimalikust.
 8. Läbida klassikalise individuaal-coaching‘u käitumuslik sertifitseerimine kaheksandal moodulil – kliendiga töötamise demonstreerimine.
 9. Läbida meeskondlik käitumuslik sertifitseerimine kaheksandal moodulil – grupi juhtimise demonstreerimine (kaasaaitamine/vahendamine, grupidünaamika juhtimine).
 10. Omada 10 kinnimakstud mitteauditoorset ja dokumenteeritud coaching-sessiooni vähemalt kolmelt kliendilt.
 11. Coaching‘u-alase soovitatud kirjanduse lugemine on kohustuslikuks sertifitseerimise tingimuseks.

 

Liikmesuse ja sertifitseerituse tase APC-is nr 4: „Associated Coach APC”.

Sertifitseeritud Assotsieeritud APC Coach – coaching‘u valdkonna spetsialist, kes ei vasta teatud kriteeriumide alusel Professionaalse APC Coach’i tasemele, kuid kes on sertifitseerimise protsessi käigus näidanud kriteeriume, mis vastavad Professionaalse coach’i – Thomas Leonardi – standarditele, samuti meeskonna- ja transformatsioonilise coaching‘u standarte, ning kes töötab coaching‘u rajaja – Timothy Galway – poolt väljatöötatud klassikalise coaching-lähenemise raamides.

Sertifitseerimise kriteeriumid:

 1. Läbida professionaalsete coach’ide 16-päevane koolitusprogramm – osalemine kaheksas programmi moodulis.
 2. 30 individuaal-coaching‘u sessiooni 3-liikmelistes rühmades (igaüks läbib/viib läbi 10 dokumentaalselt kinnitatud tundi/sessiooni).
 3. Viia läbi 5 mini-coaching‘u treening-sessiooni või meeskondlike coaching-sessioonide moderatsiooni 6-liikmelistes gruppides (dokumentaalselt kinnitatud).
 4. Sertifitseerimismooduli ajal tuleb välja töötada ja esitleda 2-päevase treeningu disain, mis lähtub mudelist „Kuubik” (oma treeningu üksikasjalikult läbitöötatud plaan).
 5. Läbida kliendi rollis 5 individuaal-coaching‘u tundi/sessiooni sertifitseeritud professionaalse coach’i juures.
 6. Kliendiga (mitte grupi liikmega) läbiviidud individuaal-coaching‘u videosalvestus, minimaalselt 30 minutit
 7. Coaching‘u-alase soovitatud kirjanduse lugemine on kohustuslikuks sertifitseerimise tingimuseks.
 8. Coaching‘u teooria testi sooritamine minimaalselt 50 ballile 100-st võimalikust.
 9. Läbida käitumuslik sertifitseerimine kaheksandal moodulil – kliendiga töötamise demonstreerimine.

P.S. Osad toodud sertifitseerimisnõuetest tasemele ACC võivad olla täidetud osaliselt. See, konkreetsed millised nõuded, jääb treeneri otsustada. Treener pöörab sertifitseerimisel tähelepanu kandidaadi üldettevalmistusele tasemeks ACC.